Thị trường ngoại tệ

Ngày 10/11/2009, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh thành phố Hà Nội đã quyết định thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành (Ngân hàng - Công an - Quản lý thị trường) để kiểm tra việc thực hiện các quy định của Nhà nước về quản lý ngoại hối trong các hoạt động mua, bán, thanh toán, quảng cáo, niêm yết giá hàng hóa và dịch vụ bằng ngoại tệ của các tổ chức và cá nhân trên địa bàn thành phố.